Regulamin

Regulamin "Ośrodek u Polaka"

I. Zasady wynajmu.

1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 11.00. Zmiana godzin doby możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z właścicielem.
2. Osoba wynajmująca domek po przyjeździe powinna przedstawić ważny dokument tożsamości.
3. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
4. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana.
5. Nie organizujemy imprez typu panieńskie, kawalerski i 18tki.

II. Zasady korzystania z obiektu.

1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.
2. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora.
3. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
4. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.
6. Cisza nocna w godzinach od 22.30 do 7.00 rano.
7. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
8. Na terenie ośrodka zabronione jest:
a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,
b) palenie ognisk,
c) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
d) zabrania się wystawiania mebli poza obręb werandy
e) zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka.
9. Gość jest zobowiązany do stosownego, kulturalnego zachowywania się w stosunku do personelu Ośrodka, jak również w stosunku do innych Gości.
10. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
11. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony
pracownikom.
12. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu pracownikom. Właściciele zwierząt maja obowiązek sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka,
13. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników . Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony, brama zamykana na noc w godz. 22.00- 6.00. Ewentualne przyjazdy lub wyjazdy w godzinach 22.00-6.00 należy zgłaszać pracownikom.
14. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
15. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do właściciela w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.
16. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
17. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 1,5 metra od domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania
podczas palenia.
18. Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez Wczasowicza, w przypadku odwołania przyjazdu w okresie 7dni przed planowanym przyjazdem.
19. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach.
20. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Spożywania alkoholu dozwolone jest wyłącznie w domkach oraz w miejscach wyznaczonych.

III. Plac zabaw.

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
2. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
4. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.

IV. Korzystanie z basenu i sauny.

1. Przez cały czas pobytu w Ośrodku dzieci poniżej 15 roku życia muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
2. Za zachowania dzieci, w tym poczynione przez nich szkody, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np.: za przerwy w dostawie prądu lub wody.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Ośrodek zachowuje sobie prawo do odmowy świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu Ośrodka, uregulowania należności zarówno za dotychczasowe świadczenia, jak i za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia terenu Ośrodka. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

Wszelkie nieujęte w niniejszym Regulaminie kwestie sporne, które zaistnieją w związku z rezerwacją i/lub pobytem Gościa w Ośrodku u Polaka, będą wyjaśniane na bieżąco przez Właścicieli Ośrodka i/lub Recepcję Ośrodka.

Sprawdź dostępność domku